Access 3 Gàidhlig

Mallaig HarbourThe Gàidhlig qualification at Access 3 level is aimed at candidates with fluency in the language and covers the four language skills of Speaking, Listening, Reading and Writing. There is a further unit entitled Literature and Culture. The courses provide candidates with basic language skills and with opportunities to develop an understanding of Gaelic literature and culture. Candidates gain skills in listening to and interpreting what others say, as well as responding appropriately. The courses introduce candidates to a range of reading material and develop the ability to communicate in writing at a basic level. They raise awareness of how the language works, taking account of structure and grammar.

The Access 3 Gàidhlig Course is at SCQF level 3.

For more information on SCQF levels and how Access 3 fits in to the Scottish Credit and Qualifications Framework, visit our SCQF section.

Mallaig HarbourTha teisteanas Gàidhlig aig ìre Slighe 3 ag amas air sgoilearan a tha fileanta sa chànan. agus tha e a’ còmhdach nan ceithir sgilean cànain – Labhairt, Èisteachd, Leughadh agus Sgrìobhadh. Tha aonad a bharrachd ann air a bheil Litreachas is Cultar. Tha na cùrsaichean a’ toirt bun-sgilean cànain do sgoilearan le cothroman airson tuigse mu litreachas ’s mu chultar na Gàidhlig a leasachadh. Gheibh sgoilearan sgilean airson a bhith ag èisteachd ri, ’s a’ mìneachadh na chanas, daoine eile, cho math ri bhith a’ freagairt mar a bhios iomchaidh. Tha na cùrsaichean a’ gabhail a-steach raon de stuth-leughaidh agus a’ leasachadh comas compàirteachadh ann an sgrìobhadh aig ìre bhunasach. Tha iad a’ leudachadh mothachadh air mar a tha an cànan ag obair, a’ gabhail a-steach structar agus gràmar.

Tha Slighe 3 Gàidhlig aig SCQF ìre 3.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu ìrean SCQF agus mu mar a tha Slighe 3 a’ freagairt air SCQF, theirig gu ar roinn SCQF.

Qualification content and delivery tools