Intermediate 2 Gàidhlig

Mallaig Harbour

The courses build the self-esteem and self-confidence of candidates, building appreciation of the advantages of bilingualism. Candidates develop research skills, and are encouraged to engage in independent study. They gain awareness of Gaelic as a versatile and sensitive means of communication. Candidates study and evaluate literary texts from different genres, while developing their own creative and imaginative abilities in the language.

The Intermediate 2 Gàidhlig Course is at SCQF level 5.

For more information on SCQF levels and how Intermediate 2 fits in to the Scottish Credit and Qualifications Framework, visit our SCQF section.

Mallaig HarbourTha na cùrsaichean a’ togail fèin-mheas agus fèin-chinnt sgoilearan, a’ leudachadh mothachadh mu bhuannachdan dà-chànanais. Bidh sgoilearan a’ leasachadh sgilean rannsachaidh, agus thathar gam brosnachadh a thaobh ionnsachadh neo-eisimeileach. Gheibh iad mothachadh air Gàidhlig mar mheadhan compàirteachaidh a tha goireasach agus fìnealta. Bidh sgoilearan ag ionnsachadh agus a’ measadh caochladh sheòrsachan litreachais, agus iad a’ leasachadh an comasan cruthachail agus meanmnach fhèin sa chànan.

Tha Eadar-mheadhan 2 Gàidhlig aig SCQF ìre 5.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu ìrean SCQF agus mu mar a tha Eadar-mheadhan 2 a’ freagairt air SCQF, theirig gu ar roinn SCQF.

Qualification content and delivery tools