Higher Gàidhlig

This page is for the existing National Qualification Higher Gàidhlig Course.

Access information on the new NQ (CfE) Higher Courses.

Mallaig Harbour

Candidates develop skills in identifying the main points of a text, interpreting an author’s purpose, and assessing the techniques used. The courses encourage candidates to think about the reason why they are saying or writing something. Candidates are encouraged to demonstrate understanding and appreciation of the theme, viewpoint and purpose of a piece of literature, and develop skills in commenting on technical aspects of literary writing. Candidates also engage in an individual study of an aspect of Gaelic which interests them.

The Higher Gàidhlig Course is at SCQF level 6.

For more information on SCQF levels and how Higher fits in to the Scottish Credit and Qualifications Framework, visit our SCQF section.

Mallaig HarbourBidh sgoilearan a’ leasachadh sgilean ann a bhith a’ sònrachadh prìomh phuingean theacsan, a’ mìneachadh rùn an ùghdair, agus a’ meas nan innleachdan a thathar a’ cleachdadh. Bidh na cùrsaichean a’ brosnachadh sgoilearan gu smaoineachadh mu carson a tha iad ag ràdh no a’ sgrìobhadh rudeigin. Thathar a’ brosnachadh sgoilearan gu bhith a’ sealltainn tuigse agus mothachadh mu chuspair, mu bheachdan agus mu adhbhar pìos litreachais, agus gu sgilean a leasachadh le bhith a’ bruidhinn mu nithean teicnigeach co-cheangailte ri sgrìobhadh litreachais. Bidh sgoilearan cuideachd an sàs ann an ionnsachadh pearsanta mu nì anns a bheil ùidh aca co-cheangailte ri Gàidhlig.

Tha Àrd Ìre Gàidhlig aig SCQF ìre 6.

Airson tuilleadh fiosrachadh mu ìrean SCQF agus mu mar a tha Àrd Ìre a’ freagairt air SCQF, theirig gu ar roinn SCQF.

Qualification content and delivery tools