Fiosrachadh mu ┘ghdarras Theisteanas na h-Alba (SQA)

Callanish, Isle of Lewis’S e SQA am buidheann nàiseanta airson dearbhadh agus buileachadh ann an Alba.

Nar dreuchd dearbhaidh, tha sinn a’ ceadachadh uile theisteanasan gairmeach a tha rim faotainn an Alba agus a’ cur taic ri buidhnean a mhiannaicheadh sinn an lìbhrigeadh.
Mar bhuidheann buileachaidh, tha sinn ag obair còmhla ri sgoiltean, colaistean, oilthighean, gnìomhachas, agus riaghaltas airson teisteanasan mòr-ghnètheach, fosgailte agus buntainneach a thairgsinn. Tha sinn a’ strì airson a bhith cinnteach gu bheil ar teisteanasan a’ gabhail a-steach, agus fosgailte do, gach neach, agus gu bheil iad mothachail air sgilean luchd-ionnsachaidh, agus gu bheil iad nan slighe iomchaidh gu tuilleadh ionnsachaidh no gu dreuchdan.

About the Scottish Qualifications Authority (SQA)

Callanish, Isle of LewisSQA is the national accreditation and awarding body in Scotland.

In our accreditation role, we authorise all vocational qualifications that are available in Scotland and approve organisations that wish to deliver them.

As an awarding body, we work with schools, colleges, universities, industry, and government, to provide high quality, flexible and relevant qualifications. We strive to ensure that our qualifications are inclusive and accessible to all, that they recognise the achievements of learners, and that they provide clear pathways to further learning or employment.