Plana Gàidhlig

Tha Achd na Gàidhlig 2005 agus Plana Nàiseanta na Gàidhlig de chudromachd bhunaiteach ann an comasachadh SQA agus a bhuidhnean com-pàirteachais gu planadh soirbheachail mu choinneamh tèarainteachd don chànan san àm ri teachd, chan ann a-mhàin ann an Alba ach gu h-eadar-nàiseanta. 

Thuirt an Dr Sẹnaid NicIlleDhuinn, Ceannard SQA:

“Tha mi glè thoilichte foillseachadh air a’ Phlana Ghàidhlig againn ainmeachadh. Tha am Plana a’ coimhead ri bhith a’ cur taic ri agus aithne a thoirt do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig de gach aois, fhad ’s a tha iad a’ dol an sàs gu dearbhach ann an siostam foghlaim is theisteanais na h-Alba. Tha soirbheachadh a’ Phlana againn gu ṃr an urra ri leantainn agus neartachadh air a’ chom-pàirteachas làidir eadar SQA agus ar n-ionadan liubhairt, agus air a’ cho-obrachadh dhlùth agus dhearbhach le ar buidhnean com-pàirteachais.
Gu h-àraid, tha ar plana a’ dèanamh cinnteach gum bi SQA a’ cumail air adhart a’ coileanadh pàirt iomlan ann an cur taic ri àrd-phŕomhachasan nàiseanta Bḥrd na Gàidhlig, a thaobh leudachaidh air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, foghlam luchd-ionnsachaidh sna sgoiltean agus foghlam Gàidhlig do dh’inbhich.”.

Tha SQA a’ tuigsinn cho cudromach ’s a tha e a bhith a’ cur taic ris na rùintean agus na cinn-uidhe a tha air an gabhail a-steach don Phlana Ghàidhlig Nàiseanta agus Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha leasachadh air an Ro-innleachd Foghlaim Gàidhlig aca na phŕomh phàirt den seo. Tha SQA ag obrachadh tarsainn air na ceithir amasan nàiseanta don Ghàidhlig agus is iad sin Togail Cànain, Cleachdadh, Inbhe agus Corpas. A thuilleadh air a bhith a’ tairgsinn theisteanasan ann an Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich, tha SQA dealasach a thaobh leudachadh a tha air a phlanadh ann an cuspairean agus ́rean mar a bhios àireamhan tro mheadhan na Gàidhlig a’ dol am meud. 

Gu làithreach, tha SQA a’ tairgsinn raon de dheuchainnean tro mheadhan na Gàidhlig aig diofar ́rean – Cruinn-ẹlas, Eachdraidh, Matamataig, Matamataig Fad-bheatha agus Nuadh-ẹlas. 

Tha SQA a’ tairgsinn Barantasan Nàiseanta, Aonadan Nàiseanta, Duaisean Adhartais Nàiseanta agus Aonadan Àrd ̀re Nàiseanta cuideachd.

Faodar lethbhric pàipeir iarraidh air post-d customer@sqa.org.uk no f̣naibh gu 0345 279 1000.

Tha an ath-thriall làithreach de Phlana Gàidhlig reachdail SQA a’ ruith a-mach san ̉gmhios 2015, agus tha dleastanas oirnn am Plana Gàidhlig ath-sgrùdaichte aca ath-bhreithneachadh, ath-ùrachadh agus a chur a-steach gu Ḅrd na Gàidhlig airson aonta. Bidh an ath phlana againn a’ dèanamh cinnteach gum fuirich ar dealasan gḷir-mhiannach agus f́or-riochdail. Coltach ris a’ phlana làithreach, bidh e air a roinn eadar dealasan Foghlaim agus Corporra agus coileanar co-chomhairleachadh poblach.

Faicibh ar làn raoin de theisteanasan

Gaelic Language Plan

The Gaelic Language Act of 2005 and the National Plan for Gaelic are of fundamental importance in enabling SQA and its partner organisations to plan successfully for a sustainable future for the language, not just in Scotland but on the international stage.

SQA Chief Executive, Dr Janet Brown said:

"I am very pleased to announce the launch of our Gaelic Language Plan. The plan seeks to support and recognise Gaelic speakers and learners of all ages as they positively engage with Scotland's education and qualifications system. The success of our plan depends very much on continuing and enhancing the strong partnership between SQA and our delivering centres and on the close, positive collaboration with our partner agencies.
In particular, our plan ensures that SQA will continue to play an integral part in supporting Bòrd na Gàidhlig's key national priorities of expanding Gaelic-medium education, Gaelic learner education in schools and Gaelic education for adults".

SQA recognises the importance of supporting the aspirations and objectives included in the National Plan for Gaelic and the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. A key part of this is the development of its Gaelic Education Strategy. SQA is working across the four national aims for Gaelic which are Language Acquisition, Usage, Status and Corpus. As well as offering qualifications in Gaelic to learners and fluent speakers, SQA is committed to a planned expansion of subjects and levels as Gaelic- medium candidate numbers increase.

Currently, SQA offers a range of examinations in the medium of Gaelic at different levels - Geography, History, Mathematics, Lifeskills Mathematics, and Modern Studies.

SQA also offers National Certificates, National Units, National Progression Awards, and Higher National Units which incorporate elements of Gaelic.

Gaelic Language Plan 2015-2020

SQA is ambitious for Gaelic in Scotland. We are determined to play a full and committed part in ensuring that the Scottish people and economy benefit from a qualifications and skills system that is all-embracing, is delivering, and is meeting Scotland’s needs.

Our qualifications and services must be dynamic and relevant to the needs of business, industry and individuals. We need to ensure everyone in Scotland has the opportunity to reach their full potential. SQA has a major role to play in partnership with the Scottish Government and other stakeholder organisations in driving forward and delivering our ambitions for Gaelic.

Our Gaelic Language Plan has now been revised for 2015-2020, in accordance with the Gaelic Language (Scotland) Act, and explains how we intend to build on the achievements and the experience of our initial Plan.

Gaelic Language Plan 2010-2015

Hard copies can be requested by email customer@sqa.org.uk or telephone 0345 279 1000.

The 2010-2015 iteration of SQA's statutory Gaelic Language Plan expired in June 2015, and we have fulfilled our duty to review, renew and submit the revised Gaelic Language Plan to Bòrd na Gàidhlig for approval. Our next plan ensures that our commitments remain ambitious and realistic. Like the 2010-2015 plan, it is split into Education and Corporate commitments and public consultation was conducted.

See our National Qualifications

See our Higher National Qualifications