Close and go back to newsletter

SQA News 5 October 2023

Gàidhlig - 2024 National Qualification exams

Gàidhlig – 2024 National Qualification exams

The 2024 Gàidhlig exams for National 5, Higher and Advanced Higher will now take place on Wednesday 29 May 2024. An updated version of the 2024 National Qualifications timetable is available on our website and on SQA Connect. 

Please ensure that you share this information with your Gàidhlig learners and delete any previous copies of the 2024 exam timetable you may have printed or downloaded.  

Gàidhlig -deuchainnean Teisteanais Nàiseanta 2024

Bidh deuchainnean Gàidhlig 2024 airson Nàiseanta 5, Àrd Ìre agus Àrd-Ìre Adhartach a-nis a’ gabhail àite air Diciadain 29 Cèitean 2024. Tha dreach ùraichte de chlàr-ama Theisteanasan Nàiseanta 2024 ri fhaighinn air an làrach-lìn againn agus air SQA Connect.

Dèanaibh cinnteach gun roinn sibh am fiosrachadh seo le ur luchd-ionnsachaidh Gàidhlig agus gun sguab sibh às lethbhric sam bith roimhe seo de chlàr-ama dheuchainnean 2024 a dh’fhaodadh sibh a bhith air a chlò-bhualadh no a luchdachadh sìos.