Foirm Fios-air-ais Coitcheann

Tha ghdarras Theisteanas na h-Alba ag amas air a bhith na bhuidheann freagairteach a bhios a snrachadh air luchd-diligidh tro sheirbheis chirdeil agus ifeachdach. Cleachd am foirm an seo shos airson do bheachdan a chur thugainn. Chan eil e comasach dhuinn gach fios a fhreagairt, ach bidh sinn a leughadh nam beachdan uile airson ar cuideachadh le piseach a thoirt air ar seirbheisean.

Feumar cuid de na raointean san fhoirm a lonadh cha tid am foirm troimhe mur a bi mion-chunntasan seasmhach air. Tha na raointean seo gan snrachadh leis an omhaigh fiosrachaidh ri taobh gach raoin a dhfheumar a lonadh.

Tha am foirm seo airson fios-air-ais a-mhin, airson uile cheistean eile bruidhinn ri Sgioba Taice Leasachadh Gnomhachais is Luchd-diligidh SQA air post-d: mycentre@sqa.org.uk no fn gu 0303 333 0330.

Tha:Ma tha do smuain/do chomhairle mu Theisteanas no mu Sheirbheis, lon Foirm Glacadh Smuaintean - //www.sqa.org.uk/ideas

Taing airson d ine a lonadh an fhoirm seo.

Le bhith a cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Domhaireachd SQA.

 

General feedback form

This form is for feedback purposes only.

check denotes mandatory field.

check You have a

I agree to the terms of SQA's Privacy Statement.