Foirm Fios-air-ais Coitcheann

Tha ¨ghdarras Theisteanas na h-Alba ag amas air a bhith na bhuidheann freagairteach a bhios aĺ s˛nrachadh air luchd-dŔiligidh tro sheirbheis chÓirdeil agus Ŕifeachdach. Cleachd am foirm an seo shýos airson do bheachdan a chur thugainn. Chan eil e comasach dhuinn gach fios a fhreagairt, ach bidh sinn aĺ leughadh nam beachdan uile airson ar cuideachadh le piseach a thoirt air ar seirbheisean.

Feumar cuid de na raointean san fhoirm a lýonadh ľ cha tŔid am foirm troimhe mur a bi mion-chunntasan seasmhach air. Tha na raointean seo gan s˛nrachadh leis an ýomhaigh fiosrachaidh ri taobh gach raoin a dhĺfheumar a lýonadh.

Tha am foirm seo airson fios-air-ais a-mhÓin, airson uile cheistean eile bruidhinn ri Sgioba Taice Leasachadh Gnýomhachais is Luchd-dŔiligidh SQA air post-d: mycentre@sqa.org.uk no f˛n gu 0303 333 0330.

Tha:Ma tha do smuain/do chomhairle mu Theisteanas no mu Sheirbheis, lýon Foirm Glacadh Smuaintean - //www.sqa.org.uk/ideas

Taing airson dĺ ¨ine aĺ lýonadh an fhoirm seo.

Le bhith aĺ cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Dýomhaireachd SQA.

 

General feedback form

This form is for feedback purposes only.

check denotes mandatory field.

check You have a

I agree to the terms of SQA's Privacy Statement.