Close and go back to newsletter

SQA News 4 November 2021

Consultation on SQA Gaelic Language Plan 2022-25

SQA takes seriously its role in helping to secure a sustainable future for Gaelic in a multilingual Scotland. This is reflected in our Gaelic Language Plan 2022-25, in which we commit to building on our current provision of Gaelic qualifications and to promoting, wherever possible, the many benefits of engaging with the language.

A fundamental element of this, our third Gaelic Language Plan, is collaboration with our various stakeholders. In accordance with the Gaelic Language (Scotland) Act 2005, this extends to consulting on the content of the Gaelic Language Plan itself.

We want to ensure that the Plan meets the needs of the teachers and lecturers who are delivering our qualifications. As such, we ask that you share this consultation with colleagues who have an interest in SQA’s Gaelic provision.

The consultation is open until Tuesday 14 December and can be accessed here.

 

Co-chomhairle air Plana Gàidhlig SQA 2022-25

Tha pàirt chudromach aig SQA ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhach ann an Alba ioma-chànanach san àm ri teachd. Tha seo ri fhaicinn san treas Plana Gàidhlig againn, anns a bheil sin ag aontachadh togail air na teisteanasan Gàidhlig a tha sinn a’ toirt seachad an-dràsta agus a bhith a’ brosnachadh, far an urrainnear, nam mòran bhuannachdan bho bhith a’ dol an sàs sa chànan.

Tha co-obrachadh leis an luchd-ùidh uile againn na h-eileamaid bhunaiteach den treas Plana Gàidhlig againn. A rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, tha seo a’ gabhail a-steach a bhith a’ dèanamh co-chomhairle air susbaint a’ Phlana Ghàidhlig fhèin.

Tha sinn airson a bhith cinnteach gu bheil am Plana a rèir feumalachdan an luchd-teagaisg agus nan òraidichean a tha a’ lìbhrigeadh nan teisteanasan againn. Mar sin, iarramaid gun sgaoil thu am fios seo le co-obraichean aig a bheil ùidh ann an solar an SQA.

Tha a’ cho-chomhairle fosgailte gu Dimàirt 14 Dùbhlachd agus chithear an seo i.