Duilleag Dhachaigh

Dunadd SummitBho chionn fhada tha creideamh dhùrachdach air a bhith aig SQA (agus aig na buidhnean a bha ann romhpa) ann an cànan na Gàidhlig. Tha Teisteanasan Nàiseanta airson Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh) agus Gàidhlig rim faotainn aig Ìre-steach 3, Ìre Choitcheann, Eadar-mheadhan 1, Eadar-mheadhan 2, Àrd Ìre agus Sàr Àrd Ìre. An-dràsta tha SQA a’ toirt bharrantasan gu ìre san roinn adhartach agus àrd ann an Alba airson dèanamh cinnteach gu bheil feuman na coimhearsnachd a tha ag ionnsachadh Gàidhlig agus ag obair air an còmhdach aig gach ìre fileantachd sa chànan.

Cuideachd an-dràsta tha grunn dheuchainnean aig an Ìre Choitchinn rim faotainn bho SQA tro mheadhan na Gàidhlig: Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Matamataig agus Nuadh-eòlas. Tha seòrsachan ùra de inntrigeadh, de bharrantasachd de eadar‑theangachadh agus de chomharrachadh airson nan cùrsaichean seo gan leasachadh a-nise a thuilleadh air gealltanas raon nan cuspair a tha rim faotainn a leudachadh.

Tha Pannal-measaidh Gàidhlig air a bhith ag obair aig SQA agus aig na buidhnean a bha ann romhpa fad dheicheadan. Tha an comhairle mu ghnothaichean measaidh agus mu nithean nas fharsainge a tha a’ beantainn ri foghlam Gàidhlig air a bhith air leth luachmhor a thaobh leasachadh air prionnsapalan glice planadh cànain sa bhuidheann.

A thuilleadh air an raon theisteanasan, tha comas air a bhith aig SQA taic làidir a thoirt don chànan tron fhoillseachadh ‘Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig (2.55 MB)’ a thathar a’ cleachdadh gu farsaing, agus le creideas leantainneach don chànan aig àrd-ìre bho Stiùirichean Seirbheis Chorporra.

Gaelic Home

Dunadd SummitSQA and its predecessor bodies have maintained a strong commitment to the Gaelic Language for many years. National Qualifications for Gaelic (Learners) and Gàidhlig are available at Access 3, Standard Grade, Intermediate 1, Intermediate 2, Higher and Advanced Higher levels. SQA is currently developing qualifications in the further and higher education sectors in Scotland to ensure that the needs of the Gaelic learning and working community are addressed across all levels of fluency in the language.

SQA also currently makes a number of Standard Grade examinations available through the medium of Gaelic: Geography, History, Mathematics and Modern Studies. New models of entry, certification, translation and marking for these courses are now being developed in addition to a commitment to extend the range of subjects available.

A Gaelic Assessment Panel has operated within SQA and its predecessor bodies for decades. Their advice on assessment issues and in relation to wider issues affecting Gaelic education and its status in Scotland has been invaluable in informing the development of sound language planning principles within the organisation.

Outwith the qualifications sector, SQA has also been able to provide a strong level of support to the language with its widely-used publication Gaelic Orthographic Conventions (4.08 MB), and a continuing and high-level commitment to the language from its Corporate Services Directorate.