Gnàthachas Litreachadh na Gàidhlig

Glen Etive - Lochan UrrAnn an 1976, stèidhich an Scottish Certificate of Examination Board (SCEEB), mar thoradh air iarrtas bhon Phannal Gàidhlig, fo-chomataidh den Phannal airson gnothaichean co-cheangailte ri litreachadh na Gàidhlig a rannsachadh. Bha luchd-sgrùdaidh SCEEB mothachail air mì-chòrdaidhean ann an Gàidhlig sgrìobhte agus bhatar a’ faireachdainn gum bu chòir stiùireadh a dheasachadh airson a bhith cinnteach gun gabhadh tidsearan agus sgoilearan ri gnàthachas-litreachaidh iomchaidh. Cuideachd, bha e cudromach gun cleachdadh luchd-sgrùdaidh, luchd-deasachaidh agus luchd-comharrachaidh am pàipear ann a bhith a’ dèiligeadh ri pàipearan agus ri sgriobtan dheuchainnean.

Gaelic Orthographic Conventions Cover image smallChaidh molaidhean na fo-chomataidh fhoillseachadh ann an 1981 sa phàipear Gaelic Orthographic Conventions Gaelic version (2.55 MB). Tha am pàipear seo air a bhith na bhunait luachmhor ann an iomadh raon de leasachadh na Gàidhlig bhon uair sin, agus cleachdadh na Gàidhlig a’ leudachadh gu caochladh raointean de bheatha phoblach na h-Alba.

SQA Gaelic Orthographic Conventions

Glen Etive - Lochan UrrIn 1976, the Scottish Certificate of Education Examination Board (SCEEB), at the request of its Gaelic Panel, set up a Sub-committee of the Panel to investigate issues related to Gaelic orthography. Inconsistencies in the standard of written Gaelic had been noted by SCEEB examiners and it was felt that guidelines should be created to ensure that an authoritative set of orthographic conventions was adopted by teachers and examination candidates. It was also important that examiners, setters and markers would use the document when dealing with Gaelic examination papers and scripts.

Gaelic Orthographic Conventions Cover image smallThe findings of the Sub-committee were published in 1981 in Gaelic Orthographic Conventions English version (4.08 MB). This document has proved to be a valuable foundation for many areas of Gaelic development since then as Gaelic usage has expanded into different domains of public life in Scotland.