Deuchainnean tro mheadhan na Gàidhlig

Tha SQA a’ feuchainn ri taic a thoirt do thagraichean FTMG aig ìre Bun-sgoile ann an caochladh dhòighean. Aig ìre Àrd-sgoile tha SQA an-dràsta a’ tairgsinn  grunn dheuchainnean aig an Ìre Choitchinn ann am meadhan na Gàidhlig: Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Matamataig agus Nuadh-eòlas. Cuideachd an-dràsta tha grunn dheuchainnean aig an Ìre Choitchinn rim faotainn bho SQA tro mheadhan na Gàidhlig: Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Matamataig agus Nuadh‑eòlas. Tha seòrsachan ùra de inntrigeadh, de bharrantasachd de eadar‑theangachadh agus de chomharrachadh airson nan cùrsaichean seo gan leasachadh a-nise an co-bhonn ri pròiseactan eile den leithid le SQA.

Tha gealltanas a bharrachd ann raon dheuchainnean tro mheadhan na Gàidhlig a leudachadh a’ gabhail a-steach raon chuspairean a bhios air an sònrachadh gu soilleir  agus a bhios so-dhèanta, a bhios air an sònrachadh ann an conaltradh ri buidheann-obrach nàiseanta Bòrd na Gàidhlig, ‘Curraicealam Gàidhlig Àrd‑sgoile’

Gàidhlig

Gaelic (Learners)

Gaelic medium provision

SQA endeavours to support GME candidates indirectly at Primary level by a variety of means. At Secondary level SQA currently makes a number of Standard Grade examinations available through the medium of Gaelic: Geography, History, Mathematics and Modern Studies. New models of entry, translation, marking and certification for these courses are now being developed in conjunction with other similar projects in SQA.

There is an added commitment to extend the range of Gaelic-medium examinations within a clearly specified and practicable range of subjects, to be determined in consultation with Bòrd na Gàidhlig’s national working group on Gaelic-medium Secondary Curriculum Design.

Gàidhlig

Gaelic (Learners)