SQA publishes 2022-2025 Gaelic Language Plan

27 January 2023

SQA has today published its revised 2022-2025 Gaelic Language Plan, in accordance with the Gaelic Language (Scotland) Act 2005, which recognises Gaelic as an official language of Scotland.

The plan shows commitment for Bòrd na Gàidhlig’s National Gaelic Language Plan (2018–2023), that ‘Gaelic is used more often, by more people and in a wider range of situations’.

The publication of SQA’s new plan follows a consultation, which was carried out to ensure its aims and objectives meet the needs of all stakeholders, from learners, teachers and lecturers to employers and training providers. The results of the consultation resulted in three high level aims for the next three years:

A variety of actions are included in the plan, such as the continuous review of the current Gaelic exam provision, continued Gaelic representation within the exam timetabling committee, high profile news releases and social media content being circulated in Gaelic, and offering Gaelic language and training skills to SQA employees.

Fiona Robertson, SQA Chief Executive said: “SQA continues to raise the status and profile of the Gaelic language and create practical opportunities for its use. We are proud to provide a range of Gaelic qualifications suitable for everyone from learners to fluent speakers, that not only develop language skills, but also incorporate musical, cultural, historical and vocational elements.”

View the 2022-2025 Gaelic Language Plan here: https://www.sqa.org.uk/gaeliclanguageplan

 

SQA a’ foillseachadh Plana Gàidhlig 2022–2025

Tha SQA air am Plana Ghàidhlig ath-sgrùdaichte 2022-2025 fhoillseachadh an-diugh, a rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, a tha ag aithneachadh na Gàidhlig mar chànan oifigeil na h-Alba.

Tha SQA a’ nochdadh dealas airson a’ Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig 2018–2023 gum bi ‘Gàidhlig air a cleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann an raon nas fharsainge de shuidheachaidhean’.

Tha foillseachadh a’ phlana ùr SQA a’ tighinn an dèidh co-chomhairleachadh, a chaidh a thoirt gu buil gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-amasan aige a’ coileanadh fheumalachdan luchd-ùidhe uile, bho luchd-ionnsachaidh, tidsearan agus òraidichean gu fastaichean agus solaraichean trèanaidh. Mar thoradh air a’ cho-chomhairleachadh thàinig trì amasan àrd-ìre ann airson nan trì bliadhna ri teachd:

Tha grunn ghnìomhan air an gabhail a-steach sa phlana, leithid ath-sgrùdadh leantainneach air an t-solar de dheuchainnean Gàidhlig a th’ ann an-dràsta, riochdachadh Gàidhlig leantainneach taobh a-staigh comataidh clàr-ama nan deuchainnean, brathan-naidheachd àrd-ìomhaigh agus susbaint air na meadhanan sòisealta air an cuairteachadh sa Ghàidhlig, agus a’ tabhann sgilean cànain agus trèanaidh gu luchd-cosnaidh SQA.

Thuirt Fiona Robertson, Àrd-oifigear SQA: Tha SQA a’ leantainn air adhart ag àrdachadh inbhe agus ìomhaigh na Gàidhlig agus a’ cruthachadh chothroman practaigeach airson a cleachdadh. Tha sinn moiteil a bhith a’ toirt seachad raon de dhiofar theisteanasan Gàidhlig a tha freagarrach do na h-uile, bho luchd-ionnsachaidh gu fileantaich, a bhios chan ann a-mhàin a’ leasachadh sgilean cànain, ach cuideachd a’ toirt a-steach eileamaidean ciùil, cultarail, eachdraidheil agus dreuchdail.

Thoir sùil air a’ Phlana Ghàidhlig 2022-2025 an seo: https://www.sqa.org.uk/gaeliclanguageplan