Privacy Statement

Who we are and what we do

The Scottish Qualifications Authority (SQA) is a public body, created under the Education (Scotland) Act 1996.

SQA has two main roles, accreditation and awarding qualifications.

As an accreditation body, SQA:

 1. accredits qualifications
 2. approves, and quality assures awarding bodies that intend to enter people for these qualifications

As an awarding body, SQA:

 1. creates and develops qualifications
 2. validates qualifications (makes sure they are well written and meet the needs of learners and tutors)
 3. reviews qualifications to ensure they are up to date
 4. arranges for, assists in, and carries out, the assessment of people taking SQA qualifications
 5. quality-assures schools, colleges and training centres that offer SQA qualifications
 6. issues certificates to candidates

We also offer a range of services to businesses and training providers, and advise Scottish Government on matters related to our functions and tasks.

This privacy statement explains how SQA collects and uses information about you in order to provide our services.

The nature of our relationship with you will determine what personal information we collect about you and how we use it. Further detail for each relationship is set out below.

We will process information about you if you are involved in the delivery of SQA qualifications (or qualifications we accredit), attended one of our events, if you are the parent or other relative of a candidate or a member of the public that has contacted SQA, a supplier or you have used our website.

Contact us

If you have any questions about this privacy statement, the information we hold about you, or the way we use it, please contact us:

 • data.protection@sqa.org.uk
 • Data Protection Team, Scottish Qualifications Authority, The Optima Building, 58 Robertson Street, Glasgow G28DQ, Scotland
 • Data Protection Officer: Kirsty Hurt, Data Protection and Records Manager, 0345 213 5229

Changes to this privacy statement

We regularly review this privacy statement and may update it from time to time. When we update our privacy statement, we will put an updated version on our website and, if the changes are significant, will try our best to bring it to your attention.

This privacy statement was last updated on 1 October 2020.

Complaints

If you wish to make a complaint about how we use your information, please contact the Data Protection Officer using the contact details provided above.

We will try to resolve your complaint but if you are not satisfied with our response you have the right to lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Telephone: 0303 123 1113 (local rate) or 01625 545 745

Information Commissioner’s Office website

Aithris Dhìomhaireachd

Cò sinne is na nì sinn

’S e buidheann phoblach a tha ann an Ùghdarras Theisteanas na h-Alba (SQA), a chaidh a stèidheachadh fo Achd an Fhoghlaim (Alba) 1996.

Tha dà phrìomh rùn aig an SQA, teisteanasan a bharantachadh is a bhuileachadh.

Mar bhuidheann bharantachaidh, bidh an SQA:

 • a' barantachadh theisteanasan; agus
 • ag ùghdarrachadh, agus a' barantachadh càileachd bhuidhnean duaiseachaidh a tha an dùil daoine a chur air adhart airson nan teisteanasan seo

Mar bhuidheann bhuileachaidh, bidh an SQA:

 • a' cur air bhonn agus a' leasachadh theisteanasan
 • a' dearbhadh theisteanasan (a' dèanamh cinnteach gu bheil iad air an deagh sgrìobhadh agus a' freagairt air feumalachdan an luchd-ionnsachaidh is an luchd-oideachaidh)
 • a' sgrùdadh theisteanasan airson a bhith cinnteach gu bheil iad làithreach
 • a' cur air dòigh, a' cuideachadh le, agus a' toirt gu buil, measadh dhaoine a tha a' dèanamh theisteanasan SQA
 • a' barantachadh càileachd nan sgoiltean, colaistean is ionadan trèanaidh a tha a' tairgse theisteanasan SQA
 • a' toirt theisteanasan seachad don luchd-deuchainn

Tha sinn a' tairgse raon de sheirbheisean do ghnothachasan is solaraichean trèanaidh cuideachd, agus a' toirt comhairle do Riaghaltas na h-Alba air cùisean a bhuineas do na rùintean is obair againn.

Tha an aithris dhìomhaireachd seo a' mìneachadh mar a bhios an SQA a' tional is a' cleachdadh fiosrachaidh mur deidhinn gus na seirbheisean againn a thoirt seachad.

’S e an seòrsa buntainneis a tha againn leibh a chanas rinn dè seòrsa fiosrachaidh phearsanta a chruinnicheas sinn mur deidhinn agus mar a bhios sinn ga chleachdadh. Tha barrachd fiosrachaidh mu gach seòrsa buntainneis air an cur seo shìos:

Faodaidh gun làimhsich sinn fiosrachadh mur deidhinn cuideachd ma tha sibh an sàs ann an lìbhrigeadh theisteanasan an SQA (no teisteanasan a bhios sinn a' barantachadh) no mas e pàrant no ball teaghlaich neach-deuchainn, solaraiche no ball den phoball a tha air conaltradh leis an SQA, solaraiche no tha sibh air an làrach-lìn againn a chleachdadh. Tha barrachd mun fhiosrachadh a bhios sinn a' cruinneachadh agus mar a bhios sinn ga chleachdadh sna suidheachaidhean seo air a mhìneachadh an seo.

Fiosrachadh conaltraidh is comhairle a bharrachd

Ma tha ceistean sam bith agaibh mun aithris dhìomhaireachd seo, mun fhiosrachadh a tha agaibh mur deidhinn, no an dòigh sam bi sinn ga chleachdadh, nach cuir sibh fios thugainn:

 • data.protection@sqa.org.uk
 • Data Protection Team, Scottish Qualifications Authority, The Optima Building, 58 Robertson Street, Glaschu G28DQ, Alba
 • Oifigear Dìon Dàta: Kirsty Hurt, Manaidsear Dìon Dàta is Clàran, kirsty.hurt@sqa.org.uk, 0345 213 5229

Atharrachaidhean dhan aithris dhìomhaireachd seo

Bidh sinn ag ath-sgrùdadh na h-aithris dìomhaireachd seo gu cunbhalach agus faodaidh gun ùraich sinn bho àm gu àm i. Nuair a dh'ùraicheas sinn an aithris dhìomhaireachd againn, cuiridh sinn an dreach ùr an àird air an làrach-lìn againn agus, ma tha na h-atharrachaidhean susbainteach, nì sinn ar dìcheall seo a thoirt gur n-aire.

Chaidh an aithris dhìomhaireachd seo ùrachadh mu dheireadh 01d Dàmhair 2020.

Gearanan

Ma tha sibh airson gearain a dhèanamh air mar a chleachdas sinn ur fiosrachadh, nach cuiribh fios don Oifigear Dìon Dàta, a’ cleachdadh am fiosrachadh seo shuas.

Feuchaidh sinn ri gearan sam bith a riarachadh mu mar a bhios sinn a' cleachdadh ur fiosrachaidh ach mas e is nach eil sibh sàsaichte leis an fhreagairt againn tha an còir agaibh gearan a thoirt gu Oifis a' Choimiseanair Fhiosrachaidh:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Fòn: 0303 123 1113 (rèat ionadail) no 01625 545 745

Làrach-lìn: https://ico.org.uk/concerns