Foirm Fios-air-ais Coitcheann

Tha ghdarras Theisteanas na h-Alba ag amas air a bhith na bhuidheann freagairteach a bhios a snrachadh air luchd-diligidh tro sheirbheis chirdeil agus ifeachdach. Cleachd am foirm an seo shos airson do bheachdan a chur thugainn. Chan eil e comasach dhuinn gach fios a fhreagairt, ach bidh sinn a leughadh nam beachdan uile airson ar cuideachadh le piseach a thoirt air ar seirbheisean.

Feumar cuid de na raointean san fhoirm a lonadh cha tid am foirm troimhe mur a bi mion-chunntasan seasmhach air. Tha na raointean seo gan snrachadh leis an omhaigh fiosrachaidh ri taobh gach raoin a dhfheumar a lonadh.

Tha am foirm seo airson fios-air-ais a-mhin, airson uile cheistean eile bruidhinn ri Sgioba Taice Leasachadh Gnomhachais is Luchd-diligidh SQA air post-d: mycentre@sqa.org.uk no fn gu 0303 333 0330.

Tha:Ma tha do smuain/do chomhairle mu Theisteanas no mu Sheirbheis, lon Foirm Glacadh Smuaintean - //www.sqa.org.uk/ideas

Taing airson d ine a lonadh an fhoirm seo.

Le bhith a cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Domhaireachd SQA.

 

General Feedback Form

The Scottish Qualifications Authority aims to be a responsive, customer focused organisation providing a friendly and efficient service.

Please use the form below to send us your comments. It is not possible for us to respond to all messages, but we do read all comments to help us improve our services to you.

Some fields in the form below are mandatory - the form will not send unless valid details are entered.

This form is for feedback purposes only. For all other enquiries, please contact SQA's Business Development & Customer Support Team on e-mail: mycentre@sqa.org.uk or telephone: 0303 333 0330.

You can also use this form if you have a comment about a specific qualification or its support materials.

check You have a:Thank you for taking time to complete this form.

We will use these details to respond to your comments and provide you with the information you requested.

For more details about how SQA uses your personal information, please read our Privacy Statement.