Aithris Phrìobhaideachd

Cò sinne is na nì sinn

'S e buidheann phoblach a tha ann an Ùghdarras Theisteanas na h-Alba (SQA), a chaidh a stèidheachadh fo Achd an Fhoghlaim (Alba) 1996.

Tha dà phrìomh rùn aig an SQA, teisteanasan a bharantachadh is a bhuileachadh.

Mar bhuidheann bharantachaidh, bidh an SQA:

Mar bhuidheann bhuileachaidh, bidh an SQA:

Tha sinn a' tairgse raon de sheirbheisean do ghnothachasan is solarachaiean trèanaidh cuideachd, agus a' toirt comhairle do Riaghaltas na h-Alba air cùisean a bhuineas do na rùintean is obair againn.

Tha an aithris dhìomhaireachd seo a' mìneachadh mar a bhios an SQA a' tional is a' cleachdadh fiosrachaidh mur deidhinn gus na seirbheisean againn a thoirt seachad.

'S e an seòrsa buntainneis a tha againn leibh a chanas rinn dè seòrsa fiosrachaidh phearsanta a chruinnicheas sinn mur deidhinn agus mar a bhios sinn ga chleachdadh. Tha barrachd fiosrachaidh mu gach seòrsa buntainneis air an cur seo shìos:

Fiosrachadh conaltraidh is comhairle a bharrachd

Ma tha ceistean sam bith agaibh mun aithris dhìomhaireachd seo, mun fhiosrachadh a tha agaibh mur deidhinn, no an dòigh sam bi sinn ga chleachdadh, nach cuir sibh fios thugainn:

  • tro phost-d: data.protection@sqa.org.uk
  • ann an sgrìobhadh: Data Protection Team, Scottish Qualifications Authority, The Optima Building, 58 Robertson Street, Glaschu G28DQ, Alba
  • Oifigear Dìon Dàta: Kirsty Hurt, Manaidsear Dìon Dàta is Clàran, kirsty.hurt@sqa.org.uk, 0345 213 5229

Atharrachaidhean dhan aithris dhìomhaireachd seo

Bidh sinn ag ath-sgrùdadh na h-aithris dìomhaireachd seo gu cunbhalach agus faodaidh gun ùraich sinn bho àm gu àm i. Nuair a dh'ùraicheas sinn an aithris dhìomhaireachd againn, cuiridh sinn an dreach ùr an àird air an làrach-lìn againn agus, ma tha na h-atharrachaidhean susbainteach, nì sinn ar dìcheall seo a thoirt gur n-aire.

Chaidh an aithris dhìomhaireachd seo ùrachadh mu dheireadh air 21mh Cèitean 2018.

Gearanan

Feuchaidh sinn ri gearan sam bith a riarachadh mu mar a bhios sinn a' cleachdadh ur fiosrachaidh ach mas e is nach eil sibh sàsaichte leis an fhreagairt againn tha an còir agaibh gearan a thoirt gu Oifis a' Choimiseanair Fhiosrachaidh:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Fòn: 0303 123 1113 (rèat ionadail) no 01625 545 745

Làrach-lìn: https://ico.org.uk/concerns