Foirm Fios-air-ais Coitcheann

Tha ¨ghdarras Theisteanas na h-Alba ag amas air a bhith na bhuidheann freagairteach a bhios aĺ s˛nrachadh air luchd-dŔiligidh tro sheirbheis chÓirdeil agus Ŕifeachdach. Cleachd am foirm an seo shýos airson do bheachdan a chur thugainn. Chan eil e comasach dhuinn gach fios a fhreagairt, ach bidh sinn aĺ leughadh nam beachdan uile airson ar cuideachadh le piseach a thoirt air ar seirbheisean.

Feumar cuid de na raointean san fhoirm a lýonadh ľ cha tŔid am foirm troimhe mur a bi mion-chunntasan seasmhach air. Tha na raointean seo gan s˛nrachadh leis an ýomhaigh fiosrachaidh ri taobh gach raoin a dhĺfheumar a lýonadh.

Tha am foirm seo airson fios-air-ais a-mhÓin, airson uile cheistean eile bruidhinn ri Sgioba Taice Leasachadh Gnýomhachais is Luchd-dŔiligidh SQA air post-d: mycentre@sqa.org.uk no f˛n gu 0303 333 0330.

Adhbhar airson c˛mhradh:

Tha:Taing airson dĺ ¨ine aĺ lýonadh an fhoirm seo.

Le bhith aĺ cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Dýomhaireachd SQA.

 

Comments, compliments and suggestions form

Please use the form below to send us your comments, ideas or suggestions. It is not possible for us to respond to all messages, but we do read all comments to help us improve our services to you.

This form is for feedback purposes only. For all other enquiries, please contact SQA's Business Development & Customer Support Team:

E-mail: mycentre@sqa.org.uk 
Telephone: 0303 333 0330.

 

checkMandatory fields 

Reason for Contact: check You have a:Thank you for taking time to complete this form.

We will use these details to respond to your comments and provide you with the information you requested.

For more details about how SQA uses your personal information, please read our Privacy Statement.