Foirm Fios-air-ais Coitcheann

Tha ùghdarras Theisteanas na h-Alba ag amas air a bhith na bhuidheann freagairteach a bhios a¿ sònrachadh air luchd-dèiligidh tro sheirbheis chàirdeil agus èifeachdach. Cleachd am foirm an seo shìos airson do bheachdan a chur thugainn. Chan eil e comasach dhuinn gach fios a fhreagairt, ach bidh sinn a¿ leughadh nam beachdan uile airson ar cuideachadh le piseach a thoirt air ar seirbheisean.

Feumar cuid de na raointean san fhoirm a lìonadh ¿ cha tèid am foirm troimhe mur a bi mion-chunntasan seasmhach air. Tha na raointean seo gan sònrachadh leis an ìomhaigh fiosrachaidh ri taobh gach raoin a dh¿fheumar a lìonadh.

Tha am foirm seo airson fios-air-ais a-mhàin, airson uile cheistean eile bruidhinn ri Sgioba Taice Leasachadh Gnìomhachais is Luchd-dèiligidh SQA air post-d: mycentre@sqa.org.uk no fòn gu 0303 333 0330.

Adhbhar airson còmhradh:

Tha:Taing airson d¿ ùine a¿ lìonadh an fhoirm seo.

Le bhith a¿ cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Dìomhaireachd SQA.

 

Comments, compliments and suggestions form

Please use the form below to send us your comments, ideas or suggestions. It is not possible for us to respond to all messages, but we do read all comments to help us improve our services to you.

This form is for feedback purposes only. For all other enquiries, please contact SQA's Business Development & Customer Support Team:

E-mail: mycentre@sqa.org.uk 
Telephone: 0303 333 0330.

 

checkMandatory fields 

Reason for Contact: check You have a:Thank you for taking time to complete this form.

We will use these details to respond to your comments and provide you with the information you requested.

For more details about how SQA uses your personal information, please read our Privacy Statement.