Plana Gidhlig

Tha Achd na Gidhlig 2005 agus Plana Niseanta na Gidhlig de chudromachd bhunaiteach ann an comasachadh SQA agus a bhuidhnean com-pirteachais gu planadh soirbheachail mu choinneamh tarainteachd don chnan san m ri teachd, chan ann a-mhin ann an Alba ach gu h-eadar-niseanta. 

Thuirt an Dr Senaid NicIlleDhuinn, Ceannard SQA:

Tha mi gl thoilichte foillseachadh air a Phlana Ghidhlig r againn airson 2015-2020 ainmeachadh. Tha am Plana a coimhead ri bhith a cur taic ri agus aithne a thoirt do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gidhlig de gach aois, fhad s a tha iad a dol an ss gu dearbhach ann an siostam foghlaim is theisteanais na h-Alba. Tha soirbheachadh a Phlana againn gu mr an urra ri leantainn agus neartachadh air a chom-pirteachas lidir eadar SQA agus ar n-ionadan liubhairt, agus air a cho-obrachadh dhlth agus dhearbhach le ar buidhnean com-pirteachais.
Gu h-raid, tha ar plana a danamh cinnteach gum bi SQA a cumail air adhart a coileanadh pirt iomlan ann an cur taic ri rd-phromhachasan niseanta Bhrd na Gidhlig, a thaobh leudachaidh air foghlam tro mheadhan na Gidhlig, foghlam luchd-ionnsachaidh sna sgoiltean agus foghlam Gidhlig do dhinbhich.

Tha SQA a tuigsinn cho cudromach s a tha e a bhith a cur taic ris na rintean agus na cinn-uidhe a tha air an gabhail a-steach don Phlana Ghidhlig Niseanta agus Achd na Gidhlig (Alba) 2005. Tha leasachadh air an Ro-innleachd Foghlaim Gidhlig aca na phromh phirt den seo. Tha SQA ag obrachadh tarsainn air na ceithir amasan niseanta don Ghidhlig agus is iad sin Togail Cnain, Cleachdadh, Inbhe agus Corpas. A thuilleadh air a bhith a tairgsinn theisteanasan ann an Gidhlig do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich, tha SQA dealasach a thaobh leudachadh a tha air a phlanadh ann an cuspairean agus rean mar a bhios ireamhan tro mheadhan na Gidhlig a dol am meud. 

Gu lithreach, tha SQA a tairgsinn raon de dheuchainnean tro mheadhan na Gidhlig aig diofar rean Cruinn-elas, Eachdraidh, Matamataig, Matamataig Fad-bheatha agus Nuadh-elas. 

Tha SQA a tairgsinn Barantasan Niseanta, Aonadan Niseanta, Duaisean Adhartais Niseanta agus Aonadan rd re Niseanta cuideachd.

Plana Gidhlig 2015-2020

Faodar lethbhric pipeir iarraidh air post-d customer@sqa.org.uk no fnaibh gu 0345 279 1000.

Tha SQA rd-amasach don Ghidhlig ann an Alba. Tha sinn daingeann a thaobh pirt sln agus dealasach a ghabhail ann an danamh cinnteach gum faigh muinntir Alba agus an eaconamaidh buannachd bho shiostam sgilean is theisteanasan a tha uile-ghabhalach, a lbhrigeadh agus a coileanadh feumalachdan na h-Alba.

Feumaidh ar teisteanasan agus ar seirbheisean a bhith innsgineach agus buntainneach do fheumalachdan gnothachais, gnomhachais agus daoine fa leth. Feumaidh sinn a dhanamh cinnteach gu bheil cothrom aig gach neach ann an Alba air an rd-chomas a ruighinn. Tha promh ite aig SQA ri choileanadh ann an com-pirteachas le Riaghaltas na h-Alba agus buidhnean eile le idh, a thaobh ar n-rd-amasan don Ghidhlig a stiireadh air adhart agus a lbhrigeadh.

Tha am Plana Gidhlig againn air ath-sgrdadh airson 2015-2020, ann an co-rir ri Achd na Gidhlig (Alba) 2005 agus a mneachadh mar a tha sinn a sileachadh ri togail air coileanaidhean is elas a chiad Phlana againn.

Plana Gidhlig 2010-2015

Faodar lethbhric pipeir iarraidh air post-d customer@sqa.org.uk no fnaibh gu 0345 279 1000.

Ruith ath-thriall 2010-2015 den Phlana Ghidhlig reachdail aig SQA a-mach san gmhios 2015, agus tha sinn air ar dleastanas a dhanamh a thaobh am Plana Gidhlig r ath-sgrdadh, ath-rachadh agus a chur a-steach gu Brd na Gidhlig airson aonta. Tha an ath phlana againn a danamh cinnteach gun lean ar dealasan air adhart gu bhith rd-amasach agus for. Coltach ri plana 2010-2015, tha e air a roinn eadar dealasan Foghlaim agus Corporra agus chaidh co-chomhairle phoblach a choileanadh.

Faicibh ar ln raoin de theisteanasan

Gaelic Language Plan

The Gaelic Language Act of 2005 and the National Plan for Gaelic are of fundamental importance in enabling SQA and its partner organisations to plan successfully for a sustainable future for the language, not just in Scotland but on the international stage.

SQA Chief Executive, Dr Janet Brown said:

"I am very pleased to announce the launch of our new Gaelic Language Plan 2015-2020. The plan seeks to support and recognise Gaelic speakers and learners of all ages as they positively engage with Scotland's education and qualifications system. The success of our plan depends very much on continuing and enhancing the strong partnership between SQA and our delivering centres and on the close, positive collaboration with our partner agencies.
In particular, our plan ensures that SQA will continue to play an integral part in supporting Bòrd na Gàidhlig's key national priorities of expanding Gaelic-medium education, Gaelic learner education in schools and Gaelic education for adults".

SQA recognises the importance of supporting the aspirations and objectives included in the National Plan for Gaelic and the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. A key part of this is the development of its Gaelic Education Strategy. SQA is working across the four national aims for Gaelic which are Language Acquisition, Usage, Status and Corpus. As well as offering qualifications in Gaelic to learners and fluent speakers, SQA is committed to a planned expansion of subjects and levels as Gaelic- medium candidate numbers increase.

Currently, SQA offers a range of examinations in the medium of Gaelic at different levels - Geography, History, Mathematics, Lifeskills Mathematics, and Modern Studies.

SQA also offers National Certificates, National Units, National Progression Awards, and Higher National Units which incorporate elements of Gaelic.

Gaelic Language Plan 2015-2020

SQA is ambitious for Gaelic in Scotland. We are determined to play a full and committed part in ensuring that the Scottish people and economy benefit from a qualifications and skills system that is all-embracing, is delivering, and is meeting Scotlands needs.

Our qualifications and services must be dynamic and relevant to the needs of business, industry and individuals. We need to ensure everyone in Scotland has the opportunity to reach their full potential. SQA has a major role to play in partnership with the Scottish Government and other stakeholder organisations in driving forward and delivering our ambitions for Gaelic.

Our Gaelic Language Plan has now been revised for 2015-2020, in accordance with the Gaelic Language (Scotland) Act, and explains how we intend to build on the achievements and the experience of our initial Plan.

Gaelic Language Plan 2010-2015

Hard copies can be requested by email customer@sqa.org.uk or telephone 0345 279 1000.

The 2010-2015 iteration of SQA's statutory Gaelic Language Plan expired in June 2015, and we have fulfilled our duty to review, renew and submit the revised Gaelic Language Plan to Bòrd na Gàidhlig for approval. Our next plan ensures that our commitments remain ambitious and realistic. Like the 2010-2015 plan, it is split into Education and Corporate commitments and public consultation was conducted.

See our National Qualifications

See our Higher National Qualifications