Solar tro Mheadhan na GÓidhlig

Tha SQA aĺ dŔanamh an dýchill taic a thoirt do thagraichean meadhan-GÓidhlig gu neo-dhýreach aig ýre bun-sgoile tro mheasgachadh de dh˛ighean. Aig ýre Órd-sgoile, tha SQA gu lÓithreach aĺ tairgsinn Óireamh de dheuchainnean NÓiseanta 5, └rd ╠re agus An └rd ╠re Adhartach tro mheadhan na GÓidhlig ľ Cruinn-e˛las, Eachdraidh, Matamataig, Matamataig Fad-bheatha agus Nuadh-e˛las.

Tha teisteanasan tro mheadhan na GÓidhlig aĺ comasachadh fhileantaich am foillseachadh don chÓnan a chumail suas fad am foghlaim san Órd-sgoil.  

Tha modailean ¨ra inntrigidh, teisteanachaidh, eadar-theangachaidh agus comharrachaidh air an leasachadh do na C¨rsaichean sin, gus a dhŔanamh cinnteach gu bheil tiotalan Ch¨rsaichean agus Aonadan uile a tha air an cosnadh tro mheadhan na GÓidhlig air an aithris ann an GÓidhlig air Barantas Theisteanas na h-Alba (SQC) aig na tagraichean. Tha aithrisean aithneachaidh air an clÓradh cuideachd air aĺ chlÓr ruigsinneachd Mhionaideach airson a shealltainn gun deach an C¨rsa a mheasadh agus a chosnadh tro mheadhan na GÓidhlig.

Tha SQA dealasach a thaobh Foghlam tro Mheadhan na GÓidhlig, agus ann an co-rŔir ris aĺ Phlana GhÓidhlig againn tha sinn ag amas air togail air an t-solar lÓithreach agus a chumail suas, le bhith aĺ solarachadh stuthan taic agus aĺ leudachadh an raoin de chuspairean tro mheadhan na GÓidhlig a thĺ againn aig an ╠re └rd, a tha rim faotainn ann an Órd-sgoiltean agus colaistean.  Tha dealas a bharrachd ann a thaobh leudachaidh air an Óireamh de dheuchainnean meadhan-GÓidhlig an taobh a-staigh raon de chuspairean a tha so-dhŔanta agus air an s˛nrachadh gu soilleir, gu bhith air an dearbhadh ann an co-chomhairleachadh le buidheann-obrach nÓiseanta B˛rd na GÓidhlig air Deilbh Curraicealam └rd-sgoile tro Mheadhan na GÓidhlig.

Tha fiosrachadh is sgrýobhainnean a tha s˛nraichte do chuspair leithid Sampaill PhÓipearan Cheistean rim faotainn air na duilleagan cuspaireil buntainneach.

Gaelic-medium provision

SQA endeavours to support Gaelic-medium candidates indirectly at primary level by a variety of means. At secondary level, SQA currently makes a number of National 5, Higher and Advanced Higher examinations available through the medium of Gaelic Ś Geography (Cruinn-eòlas), History (Eachdraidh), Mathematics (Matamataig), Applications of Mathematics (Gnìomhachas Matamataigs), and Modern Studies (Nuadh-eòlas).

Gaelic-medium qualifications enable fluent speakers to maintain their exposure to the language throughout secondary education.

New models of entry, certification, translation and marking for these Courses have been developed to ensure that Course titles and all Units attained through the medium of Gaelic are reported in Gaelic on candidatesĺ Scottish Qualifications Certificate (SQC). There are also recognition statements reported on the Detailed record of attainment to indicate that the Course was assessed and attained through the medium of Gaelic.

SQA is committed to Gaelic-medium education, and in line with our Gaelic Language Plan we aim to maintain and build on current provision by providing support materials and expanding our range of Gaelic-medium subjects available at Senior Phase in secondary schools and colleges.

There is an added commitment to extend the range of Gaelic-medium examinations within a clearly specified and practicable range of subjects, to be determined in consultation with Bòrd na Gàidhligĺs national working group on Gaelic-medium Secondary Curriculum Design.

Subject-specific information and documents such as Specimen Question Papers are available on the relevant subject pages.