Plana Gàidhlig

Plana Gàidhlig 2022-2025

Chaidh an treas dreach den Phlana Ghàidhlig againn ullachadh fo earrann 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Chaidh aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air 1 Samhain 2022.

Plana Gàidhlig 2015-2020

Plana Gàidhlig 2010-2015

Gaelic Language Plan

Gaelic Language Plan 2022-2025

This third iteration of our Gaelic Language Plan was prepared under Section 3 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and approved by Bòrd na Gàidhlig on 1 November 2022.

Gaelic Language Plan 2015-2020

Gaelic Language Plan 2010-2015