GnÓthachas Litreachaidh GÓidhlig SQA

Ann an 1976, chuir B˛rd Dheuchainnean Foghlam na h-Alba (SCEEB) mar thoradh air iarrtas bhon Phannal GhÓidhlig aca, Fo-chomataidh den Phannal air bhonn a rannsachadh ch¨isean co-cheangailte ri litreachadh na GÓidhlig. Bha luchd-sgr¨daidh SCEEB air neo-chunbhalachdan ann an inbhe sgrýobhaidh GÓidhlig a thoirt fa-near, agus bhathar aĺ faireachdainn gum bu ch˛ir sti¨ireadh a chruthachadh gus a dhŔanamh cinnteach gun gabhadh tidsearan agus tagraichean dheuchainnean ri seat ¨ghdarraichte de ghnÓthasan litreachaidh. Bha e cudromach cuideachd gun cleachdadh luchd-sgr¨daidh, luchd-seataidh agus luchd-comharrachaidh an sgrýobhainn aig Óm dŔiligidh le pÓipearan agus sgriobtaichean dheuchainnean.  

click to download pdf Gaelic Orthographic ConventionsChaidh toraidhean an Fho-chomataidh fhoillseachadh ann an 1981 anns an dreach Bheurla de GhnÓthachas Litreachaidh na GÓidhlig (4.08MB). Tha an sgrýobhainn seo air dearbhadh a bhith na bhunait luachmhor do mh˛ran raointean de leasachadh na GÓidhlig bhon uair sin, fhad ĺs a tha cleachdadh air aĺ GhÓidhlig air leudachadh a-mach do dhiofar cheÓrnaidhean den bheatha phoblaich ann an Alba. 

SQA Gaelic Orthographic Conventions

In 1976, the Scottish Certificate of Education Examination Board (SCEEB), at the request of its Gaelic Panel, set up a Sub-committee of the Panel to investigate issues related to Gaelic orthography. Inconsistencies in the standard of written Gaelic had been noted by SCEEB examiners and it was felt that guidelines should be created to ensure that an authoritative set of orthographic conventions was adopted by teachers and examination candidates. It was also important that examiners, setters and markers would use the document when dealing with Gaelic examination papers and scripts.

 download pdf Gaelic Orthographic ConventionsThe findings of the Sub-committee were published in 1981 in Gaelic Orthographic Conventions English version (4.08 MB). This document has proved to be a valuable foundation for many areas of Gaelic development since then as Gaelic usage has expanded into different domains of public life in Scotland.