Gidhlig (Luchd-ionnsachaidh)

Tha na teisteanasan sin mar phirt de chram-roinne Nuadh-elas SQA agus tha iad air an deilbh dhaibhsan a tha r don chnan, no aig nach eil ach beagan elais air Gidhlig. Tha iad a leasachadh sgilean leughaidh, isteachd, labhairt agus sgrobhaidh gus tuigse don Ghidhlig agus cleachdadh air a chnan adhartachadh, agus mar a tha Gidhlig ann an dimh ri Beurla a thaobh comann-sisealta, ionnsachadh, so-fhastachd agus cultar. 

Gaelic (Learners) qualifications

Gaelic students in class

These qualifications are part of SQAs Modern Languages portfolio and are designed for those new to the language, or who have little knowledge of Gaelic.

They develop reading, listening, talking, and writing skills to promote an understanding and use of Gaelic, and how Gaelic relates to English in terms of society, learning, employability and culture.

National Qualifications - Modern Languages