Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh)

Tha na teisteanasan sin mar phàirt de chùram-roinne Nuadh-eòlas SQA agus tha iad air an deilbh dhaibhsan a tha ùr don chànan, no aig nach eil ach beagan eòlais air Gàidhlig. Tha iad a' leasachadh sgilean leughaidh, èisteachd, labhairt agus sgrìobhaidh gus tuigse don Ghàidhlig agus cleachdadh air a' chànan adhartachadh, agus mar a tha Gàidhlig ann an dàimh ri Beurla a thaobh comann-sòisealta, ionnsachadh, so-fhastachd agus cultar. 

Teisteanasan Nàiseanta

Nàiseanta 3
Nàiseanta 4
Nàiseanta 5
Àrd Ìre
An Àrd Ìre Adhartach

Gaelic (Learners) qualifications

These qualifications are part of SQA's Modern Languages portfolio and are designed for those new to the language, or who have little knowledge of Gaelic.

They develop reading, listening, talking, and writing skills to promote an understanding and use of Gaelic, and how Gaelic relates to English in terms of society, learning, employability and culture.

National Qualifications - Modern Languages